Bilişim Teknolojileri Dersinde Uygulama Sınavı Yapmak Yasal Mı?

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi için uygulama sınavı yapmak için öğretmenlerin akıllarına bazı sorular takılabiliyor. Çünkü bazen idare bilişim teknolojileri öğretmenlerinin uygulama sınavı yapamayacağını söylüyorlar. Bilişim teknolojileri dersinde özellikle uygulamalı olarak yapılması gereken bir çok konu var. Scratch, Powerpoint, Word, Excel vb. programları öğrenen öğrenciler gerekli alt yapı varsa kesinlikle uygulama sınavı olmalıdır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) Derslerinin etkililiğinin arttırılmasında değerlendirme sürecinin önemi büyüktür. Uygulamaya dönük bir yapıya sahip bu ders için süreç ve performans değerlendirmeleri öne çıkmaktadır. Dersin öğretim programı da bu değerlendirmeleri desteklemektedir.


Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik vb. derslerin değerlendirmeleri kendi öğretim programlarına uygun şekilde gerektiğinde yazılı sınavlar olmaksızın yapılabilmektedir. Bu değerlendirmeler MEB ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. maddesindeki aşağıda belirtilen ibare gereği mümkün olmaktadır.

“Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir.” 

Bahsi geçen yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine; 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı resmi gazetede yayınlanan “MEB Okul Öncesi Eğitim Ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği” yürürlüğü girmiştir. Bu yönetmeliğin 20. Maddesinin b bendinde ilgili ibare tüm dersleri kapsayacak şekilde aşağıdaki gibi genişletilmiştir.

 “Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.” 

Bu sebeple bilişim teknolojileri derslerinde öğretim programında yer alan değerlendirmeleri uygulayabilmenin önü açılmıştır. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programı incelendiğinde aĢağıdaki alternatif değerlendirme yöntemleri görülmektedir.

 a) Portfolyo (Öğrenci GeliĢim Dosyası, Ürün (Seçki) Dosyası, Tümel Değerlendirme)

 b) Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı, Puanlama Yönergesi, Ölçüt Anahtarı)

 c) Akran Değerlendirme

 d) Öz Değerlendirme

 e) Performans Değerlendirme

Dersin özellikleri, eğitim sistemimizin yapısı, sınıf mevcutları ve uygulama sınavı yapmaya uygun olmayan teknik alt yapılar dikkate alındığında öğrencilerin yıl boyunca geliştirdikleri ürün dosyalarının ve performanslarının değerlendirme sürecindeki önemi daha da artmaktadır.

Bu durumda Performans değerlendirme kapsamında bilişim teknolojileri dersinde öğretmenler uygulama sınavı yapabilirler.

0 yorum:

Yorum Gönder